Glad vandrare i skogen

Vandra i Kosta

Kosta är rikt på natur. Här finns mysiga barrskogar, blommande ängar, och lummig björkskog. Runt omkring Kosta finns flera vandringsleder, från en till 16 km.  Välkommen ut i vår fantastiska natur!

Kring Kosta finns sex naturreservat med en känsla av riktig vildmark med myrar, skogar, sjöar och vattendrag. Här finns även ett mycket rikt fågel- och växtliv.

Nedladdningsbara vandringsleder i pdf-format

Mossig skog
Mor och barn vandrar

Stockmyr Brännan

Stocksmyr-Brännan erbjuder besökaren en känsla av vildmark med stora myrar, skogar, sjöar och vattendrag. Reservatet omfattar 2 300 ha land och vatten och är länets största. 

Myrarna i reservatet tillhör de finaste i länet där man kan se sileshår, myrlilja, missne och orkidéer. De öppna myrarna lockar till sig fåglar och på våren kan man höra rödbena, grönbena och storspov. Går man i skogen kan tjädern visa sig och under vårnätterna ger pärlugglans rop besökaren en känsla av vildmark. I soluppgången är fågellivet som intensivast och man hör spillkråkan och den mindre hackspett ropa ackompanjerad av sparvugglans visslanden, orrarnas outtröttliga spel och tranans rop.

Området har också ett rikt insektsliv och i gamla, kullfallna och solbelysta tallar hittar till exempel raggbockens larver mat och i grova björkar lever svart ögonknäppare som trivs extra bra i bränd ved. I de finaste sumpskogarna kan man hitta gamla granar där garnlav och andra skägglavar draperar grenarna.

Skogarna får sin rikedom av arter genom variationsrikedomen av olika miljöer. Många arter gynnas av glesa, solöppna skogar med mycket lövträd. Träden ska tillåtas bli gamla och dö. Just den döda veden är livsviktig för många arter som har veden som sin barnkammare eller växtplats. Den norra delen av reservatet brann för snart 100 år sedan, och den branden kan man fortfarande se spår av genom att ovanligt mycket björk och asp har växt upp. En annan art i reservatet som gynnas av brand är svedjenäva vars frön gror efter att branden passerat.

Varning - Delar av leden går genom vindkänslig skog med stora mängder döda trädstammar som kan falla omkull. Vid blåsigt väder rekommenderar vi därför inte besök i reservatet.

Svarta leden
Ledmarkering:
Orange
Längd: 16,2 kilometer

Visjön slinga
Ledmarkering:
Blå
Längd: 1,6 kilometer

Nässjön slinga
Ledmarkering:
Blå
Längd: 2,5 kilometer

Braåsenleden
Ledmarkering:
Orange
Längd: 3,3 kilometer

Stig till fågeltornet
Ledmarkering:
Gul
Längd: 260 meter

Björksjöstigen
Ledmarkering:
Gul
Längd: 250 meter

Vandringsled
Ledmarkering:
Blå
Längd: 80 meter
Tillgänglighetsanpassad

 

Vacker solnedgång

Visjön

Norr om Kosta ligger det 200 hektar stora området Visjön som blev naturreservat 1996 – ett uppskattat besöksmål som är lätt att nå med bil. En vandring på den åtta kilometer långa stigen runt Visjön bjuder på spännande skogsnatur och härliga utblickar över sjön och dess öar. Vid Visjön naturreservat finner du urskog och öppna myrar. En typisk näringsfattig Smålandssjö omgiven av blandbarrskog. 

Den markerade stigen börjar vid en rastplats vid sjöns utlopp. Det är själva Visjön med omgivningar som utgör naturreservat och syftet är att bevara en typisk näringsfattig smålandssjö omgiven av cirka 100-årig barrblandskog som ska få utvecklas fritt. Ännu äldre tallar finns på öarna och längs stränderna och i reservatet finns dessutom på urskog, sumpskog och öppna myrar. Väster om sjön höjer sig Visjöåsen cirka 10 meter över vattenytan. Det är en rullstensås som bildades när inlandsisen smälte för cirka 12 000 år sedan.

I Visjöns naturreservatet växer bland annat blåmossa, stor revmossa, garnlav, gammelgranslav, långfliksmossa, blodlav, vågig sidenmossa, grynig blåslav, sotlav, dystarr, vitag och dybläddra och på myrarna växer flera vitmossearter.

Ledmarkering: Orange
Längd: 7,7 kilometer och 260 meter

 

Familj vid sjö

Skärgöl

Naturreservat Skärgöl ligger i Lessebo kommun, på en höjd strax norr om Kosta. Reservatet består av slåtterängar samt både öppna och trädklädda betesmarker med lång historia. Det 21 hektar stora området är skyddat sedan 2013 och ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

I naturreservatet finns en mängd kulturhistoriska lämningar som husgrunder, brunnar och källor, stentippar, odlingsrösen och äldre åkrar. Den gamla landsvägen som går genom området kantas av stenmurar och en allé med äldre lövträd. Växtligheten i området är varierad och vissa delar har en mycket artrik flora med till exempel kattfot, slåttergubbe, gökblomster, jungfru Marie nycklar, darrgräs och slåtterfibbla. På träden i betesmarkernas och på träden i alléer med ek och ask finns gropig skägglav, liten blekspik och skuggorangelav.

 

Höstvandring

Tikaskruv

En dryg halvmil sydost om Kosta ligger Tikaskruv naturreservat, ett litet område av hagmark med imponerande äldre träd och med ett intressant växt- och djurliv. Reservatet är 15 hektar stort och skyddat sedan 2010.

Naturreservatet består dels av betesmark med många äldre träd och buskar och dels av granplantering med insprängda gamla lövträd, mest ek. Många av träden i området är mellan 100 och 400 år gamla. För att rädda de gamla ekarna och bevara naturvärden som hör till dem ska granplanteringen efter hand återställas till träd- och buskbärande betesmark.

Tikaskruvs gamla lövträd är en viktig livsmiljö för många både vanliga och ovanliga insekter, vedsvampar, mossor och lavar. I en av de gamla ekarna har man till exempel hittat den sällsynta ädelguldbaggen och på några av träden växer den praktfulla lunglaven. I betesmarken finns vår- och sommartid en fin lundflora med bland annat blåsippa, vårärt och vätteros.

Pojke kikar efter fåglar

Tiafly

Den glest tallskogsbevuxna och alldeles orörda myren Tiafly är inte så känd. Men här finns mycket att upptäcka! Ett rikt fågelliv, sällsynta lavar och mossor och inte minst en mycket vacker och varierande natur!

Tallmossar, barrblandskog, gles lövskog, sumpskog, öppna kärr, områden där det växer 150–200 år gamla tallar, en göl samt ett mindre område med ädellöv – ja, allt finns inom Tiafly naturreservat. Området är skyddat sedan 1939 och blev naturreservat 1996. Naturreservatet har ett rikt fågelliv och är ett viktigt område för skogsfågel såsom tjäder och orre. Här finns också en mängd sällsynta lavar och mossor, som stor revmossa, långfliksmossa, blåmossa, kattfotslav, grynig blåslav och gammelgranslav.

 

Far och son vandrar

Lövsjö ängar domänreservat

Den drygt kilometerlånga och markerade vandringsleden genom naturreservatet tar dig genom ett landskap med öppna åkrar, ängar, betade hagmarker, stora ekar och lindar samt stenrösen som vittnar om gamla tiders odlarmödor. 

Det 18 hektar stora Lövsjö ängar blev naturreservat 1996. Området har i hundratals år varit inhägnad jordbruksmark vilket man ser spår av genom många stora stenrösen. Förutom öppnare marker så finns här många grova träd, bland annat ek och lind, med stora kronor. Den stora ängs- och lundfloran, tillsammans med många olika slags lövträd, skapar en miljö som gynnar många fågel- och insektsarter. I reservatet finns bland annat jungfrulin, solvända och ängsvädd. För att efterlikna slåtter, betas ängarna betas efter midsommar vilket gör att många arter hinner blomma.

Ledmarkering: Gul
Längd: 1 kilometer

Hund & husse vandrar

Grillplatser och matsäck

Vid de flesta vandringslederna finns grillplatser och vindskydd. Lederna har lättillgänglig parkering och tydliga markeringar för att lätt ta sig runt.
Färdigpackade matsäckar finns att köpa hos Kosta Lodge.

Grillplats