Kronhjort

Kronhjort

KRONHJORT

Kronviltet är i det vilda ett väldigt skyggt djur som man sällan stöter på i dagsljus, utan man observerar dem mest vid gryning och skymning. Men inne i parken så är chanserna goda att man stöter på kronvilt under dygnets alla timmar.

Kronhjorten är ett av de största hjortdjuren. Den är i genomsnitt något tyngre men kortare än den asiatiska sambarhjorten samt något mindre än den amerikanska wapitin; den senare ses ibland som en underart till kronhjort. I familjen är endast älg uppenbart större.


Utbredning
Kronhjortens utbredningsområde sträcker sig från Europa och Nordafrika till västra Centralasien. Wapitihjort som förekommer i östra Asien och västra Nordamerika kategoriseras idag ofta som en egen art men har tidigare behandlats som underart till kronhjorten.

I Östeuropa är kronhjortens utbredningsområde i stort sett sammanhängande men i Västeuropa finns flera från varandra avgränsade populationer. Trafiksträckor och större samhällen förhindrar ett genetiskt utbyte mellan de olika populationerna så att de blir mindre friska. Västeuropeiska stater med större kronhjortbestånd är Storbritannien, Tyskland, Spanien och Österrike. I Frankrike, Italien, Grekland, Belgien, Irland, Nederländerna och Norge finns däremot bara små populationer. Till Sverige kom kronhjorten redan för omkring 10.000 år sedan. Den exakta utbredningen är dock oklar. Kronhjorten nämns till exempel inte i Västgötalagen, vilket tyder på att den inte fanns där vid den tid då lagen gällde (1200-talet). Den minskade dock under 1800-talet. I Västergötand fanns på 1600-talet gott om kronhjort, och där försvann den sista 1836. På Kållandsö fanns på 1820-talet omkring 150 hjortar, av vilka på 1840-talet fanns några få kvar. På Omberg fanns fram till 1830-talet kronhjort. Den minskade dock och på 1880-talet fanns de endast kvar i Skåne på godsen Högestad, Baldringe, Krageholm, Söfdeborg, Snogeholm, Övedskoster och Häckeberga.

På grund av sin popularitet som jaktvilt har kronhjorten inplanterats på många platser, exempelvis i Argentina, Australien, Chile, Nya Zeeland och Portugal. Även förrymda individer från hägn har bidragit till utbredningen.

I Sverige finns det populationer av kronhjort i alla län utom Norrbotten, Halland och på Gotland.

Habitat
Kronhjorten föredrar områden där skogar och öppna landskap bildar en mosaik. Den hittas bland annat i lövfällande skogar, i blandskogar och i barrskogar samt i buskskogar, på skogsgläntor, på naturliga ängar och på mossar. I bergstrakter vistas arten under sommaren på bergsängar som ibland ligger ovanför trädgränsen och den vandrar före vintern till skogstäckta dalgångar. Kronhjorten föredrar i låglandet under sommaren kulliga områden med ett täcke av träd eller buskar och den söker där under vintern mera öppna grästäckta regioner. I asiatiska regioner som allmänt kännetecknas av stäpper hittas kronhjorten i och nära galleriskogar.

Källa: Wikipedia